Stage Engineering

Intern / Student, Full or part-time · Dongen

Read job description in:
Introductie
Dit is voor alle helden, ontdekkingsreizigers en veranderaars die geven om onze planeet . Voor hen die beseffen dat de natuur onze hulp nodig heeft om de wereld te voeden. Ga met ons mee op onze missie: 'het voedselsysteem weer in balans brengen met de natuur'. Ben jij een baanbreker met een groen hart en wil je een echte verandering realiseren vanuit hét toonaangevende insecteningrediëntenbedrijf wereldwijd? Doe met ons mee als onze nieuwe stagiair bij onze engineering afdeling!
Wat zal jouw missie zijn?
Een van de onderscheidende factoren van Protix is onze hoogwaardige en vernieuwende technologie op gebied van het kweken van insecten. Het engineering team is constant bezig met het verbeteren van de machines, equipment en processen in onze fabriek. Daarnaast wil Protix graag uitbreiden met meerdere fabrieken wereldwijd. Het ontwerp van deze fabrieken wordt ook constant verbeterd door het engineering team. Het is onze missie om alle processen in de fabriek zo duurzaam en efficiënt mogelijk te maken!
Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?
Binnen Protix hebben we hoge ambities voor onze (toekomstige) fabrieken. Daarvoor willen we een aantal technologische verbeteringen doorvoeren. Deze verbeteringen hebben we vastgesteld en daarvoor projecten gedefinieerd. Het is jouw taak om één van deze projecten te gaan uitwerken. Welk project dat is willen we graag aanpassen aan jouw specifieke voorkeuren en interesses.
Denk hierbij vooral aan:
 • Automatisering van handmatige processen
 • Processen SMART maken (Performance meten voor een data-driven process)
 • R&D tooling (specifieke tools waarmee onze R&D afdeling testen kan valideren)
 • Nieuwe of verbeterde tools/machines voor bepaalde processen.
Wie ben jij?
 • Je studeert Mechatronica/Werktuigbouwkunde/Technische bedrijfskunde o.i.d.
 • Woont in de regio west-brabant (onze fabriek staat in Bergen op Zoom en we hebben kantoren in Den Bosch en Dongen).
 • Je zoekt een afstudeeropdracht voor de periode september 2023 – februari 2024.
 • Je hebt affiniteit met productie processen voor voedingsmiddelen.
 • Je wilt bijdragen aan een duurzamer voedselsysteem!
Wat bieden wij?
 • Je maakt deel uit van onze missie: 'Ons voedselsysteem weer in balans brengen met de natuur'. 
 • Een passende stagevergoeding 
 • Een afwisselende stage waarin je het verschil kunt maken binnen een gedreven en inspirerend team bestaande uit 'caring gamechangers'
 • Een snel veranderende, ondernemende en duurzame werkomgeving 
 • Er is veel ruimte en ondersteuning om verantwoordelijkheid te nemen en jezelf te ontwikkelen 
Wie zijn wij?
Onze missie is om het voedselsysteem weer in balans te brengen met de natuur. Als toonaangevend bedrijf in insecteningrediënten bevinden we ons in de unieke positie om wereldwijde verandering teweeg te brengen. Nu is onze tijd om de wereld te veroveren. Dit is een grote uitdaging en we zetten een tandje bij. We zijn gepassioneerd en vastbesloten om een impact te hebben op een ongekende schaal. Laten we samen veranderen hoe we de wereld voeden. 

Om koploper in de branche te blijven, blijven we elke dag nieuwsgierig. We creëren nieuwe kennis en knowhow en bouwen hierop voort. We delen dit proactief met onze partners om hen te betrekken en snel te kunnen handelen. We blijven echte uitvinders die manieren zoeken om een betere wereld te creëren. Onze innovaties voegen waarde toe en zijn concreet, waardoor de lat voor gezond én duurzame voeding en voedsel steeds hoger wordt gelegd. 

Met onze waarden dragen we actief onze cultuur uit.  Ze vormen de basis voor de manier waarop we omgaan met elkaar en onze klanten, partners, investeerders en de gemeenschappen en ecosystemen waarin we actief zijn. We zijn een missie gedreven bedrijf en we zijn altijd op zoek naar nieuw talent dat zich herkent in onze waarden en samen met ons voor de volgende stap gaat. Kiezen voor Protix, het is een bewuste keuze. We geven om onze planeet, zijn open en eerlijk, divers en gaan altijd voor het beste resultaat.
Nieuwsgierig?
Wil jij werken voor de toekomst en onderdeel uitmaken van onze revolutie? Wij komen graag met je in contact! Solliciteer en connect met ons via LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze missie.

Jouw motivatie en de match met ons bedrijf zijn doorslaggevend. Daarom accepteren wij geen sollicitaties zonder enige motivatie.
Over ons
Wij zoeken naar innovatieve mensen! Operator, engineer, researcher, designer – als jij wilt werken naar een betere toekomst, dan zoeken wij naar jou. We staan aan de vooravond van het bouwen van een wereldwijde insectenindustrie en Protix is leidend in die revolutie. Met een combinatie van biologie en technlogie creëren wij hoge kwaliteit insecten ingrediënten om het voedingssysteem terug in balans te brengen met de natuur. Wij groeien snel en zijn altijd op zoek naar geweldige mensen. Van mechanische engineers tot proces operators en research and development: je kunt alle vacatures op onze pagina vinden.

Zie je geen vacature maar denk je wel dat je bij ons past? Stuur ons dan je profiel via jobs@protix.eu en dan kijken we met je mee naar de mogelijkheden. We zijn altijd op zoek naar talent dat met ons wilt werken naar het bereiken van onze missie.

JOIN AN AMAZING MISSION

WORKING FOR PROTIX MEANS WORKING FOR THE FUTURE

Introduction
This is for all the heroes, explorers and changemakers who care about our planet . For those who realize that nature needs our help to feed the world. Join us on our mission: 'rebalancing the food system with nature'. Are you a trailblazer with a green heart and want to make a real change from the leading insect ingredient company worldwide? Join us as our new intern in our engineering department!
What will your mission be?
One of Protix's differentiators is our high quality and innovative technology in the field of insect breeding. The engineering team is constantly improving the machines, equipment and processes in our plant. In addition, Protix would like to expand with multiple plants worldwide. The design of these plants is also constantly being improved by the engineering team. Our mission is to make all processes in the factory as sustainable and efficient as possible!
What will be your responsibilities?
Within Protix we have high ambitions for our (future) factories. To this end, we want to implement a number of technological improvements. We have identified these improvements and defined projects for them. It is your job to develop one of these projects. We would like to tailor which project to your specific preferences and interests.
Think about:
 • Automation of manual processes
 • Making processes SMART (Performance measurement for a data-driven process)
 • R&D tooling (specific tools for our R&D department to validate tests)
 • New or improved tools/machines for certain processes.
Who are you?
 • You are studying Mechatronics/Mechanical Engineering/Technical Business Administration or similar.
 • You live in the west-brabant region (our factory is located in Bergen op Zoom and we have offices in Den Bosch and Dongen).
 • You are looking for a graduation assignment for the period September 2023 - February 2024.
 • You have affinity with food production processes.
 • You want to contribute to a more sustainable food system!
What do we promise?
 • You will be part of our mission: 'Bringing our food system back into balance with nature'. 
 • An appropriate internship remuneration 
 • A varied internship in which you can make a difference within a passionate and inspiring team of caring game changers.
 • A rapidly changing, entrepreneurial and sustainable work environment 
 • A lot of space and support to take responsibility and develop yourself 
About us
Our mission is to bring the food system back into balance with nature. As a leading company in insect ingredients, we are uniquely positioned to bring about global change. Now is our time to conquer the world. This is a big challenge and we are stepping up to the plate. We are passionate and determined to make an impact on an unprecedented scale. Together, let's change how we feed the world.

To remain leaders in the industry, we stay curious every day. We create and build on new knowledge and know-how. We proactively share this with our partners to engage them and act quickly. We remain true inventors looking for ways to create a better world. Our innovations add value and are concrete, raising the bar for healthy and sustainable food and nutrition. 

With our values, we actively promote our culture.  They form the basis for how we interact with each other and our customers, partners, investors and the communities and ecosystems in which we operate. We are a mission-driven company and we are always looking for new talent that recognizes our values and will join us in taking the next step. Choosing Protix, it's a conscious choice. We care about our planet, are open and honest, diverse and always go for the best results.
Interested?
Do you want to work for the future and be part of our revolution? We would love to get in touch with you! Apply and connect with us on LinkedIn to stay on top of our mission.

Your motivation and the match with our company are decisive. Therefore, we do not accept applications without any motivation. 
About us
We are looking for innovators! Operator, engineer, researcher, designer – if you want to work towards a better world, we are looking for you. We are at the eve of forming a global insect industry and Protix is leading the revolution. Through combining biology and technology, we create high-quality insect ingredients to bring the food system back in balance with nature. We are growing rapidly and are always looking for great new people. From mechanical engineers to process operators and research & development: you can find all our vacancies on this page.

Don’t see a vacancy but do recognize yourself in our profile? Send us your resume on jobs@protix.eu we’d love to find a place for you. We are always looking for talented employees willing to work in one of our teams towards our mission.

JOIN AN AMAZING MISSION

WORKING FOR PROTIX MEANS WORKING FOR THE FUTURE


We are looking forward to hearing from you!
Thank you for your interest in Protix. Please fill out the following short form. Should you have difficulties with the upload of your data, please send an email to jobs@protix.eu.

Please upload your CV and a cover letter (max. 20 MB in total).

Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop

Uploading document. Please wait.
Please add all mandatory information with a * to send your application.